افعال بدون to (مصدر)

بعضی از افعال هستند که اگر فعلی بعد از آنها بیاید ما نباید از to استفاده کنیم. مثال:

Let him to think

اجازه بده فکر کنه

Don't make me to go from here

مجبورم نکن از اینجا برم

 

جملات بالا هر دو غلط هستند چون ما از to برای افعالی که بعد از let و make آمده استفاده کردیم. بنابراین شکل صحیح آنها این است که ما "to" را از هر دو جمله حذف کنیم.

لیست افعال رایجی که ما نباید از to بعد از آنها استفاده کنیم:

make, let, feel, notice, hear, see و watch

*بعد از کلمه help (در انگلیسی آمریکایی) این اختیاری است که از to استفاده شود یا نشود.

چند مثال دیگر:

I saw him play basketball

من او رو دیدم بسکتبال بازی می کرد

Ali noticed the boy climb the tree

علی متوجه شد پسر داره از دیوار بالا میره

I felt the house move

فکر کردم خانه حرکت می کنه

 

/ 0 نظر / 1708 بازدید